Писарница

Писарница и архива

                          ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЕКСПЕДИЦИЈА И АРХИВА

                                                    ПРИЈЕМ ПОШТЕ

         Странке, други учсници у поступку, као и њихови пуномоћници или законски заступници писмена предају лично у пријемну канцеларију суда или преко ПТТ службе (писма, телеграми итд).

 

              Основни суд у Шиду сву пошту прима преко пријемне канцеларије у седишту суда у радно време суда предвиђено за рад са странкама (8-14 часова). Пријемна канцеларија у седишту суда у Шиду налази се у приземљу зграде, телефон 712-126, локал 17.

 

            У пријемној канцеларији се предају писмени поднесци странака и њихових пуномоћника, тужбе, оптужнице, оптужни предлози, иницијални акти којима се покреће кривични поступак по захтеву странке, жалбе и сви други поднесци у вези са предметима овог суда, као и други и поднесци упућени судској управи и Председнику суда.

 

            Сваки спис који стигне у суд, претходно се овери пријемним печатом суда са датумом и часом пријема писмена, као и бројем прилога који су уз то писмено предати суду. Уколико странка жели да добије потврду о пријему одређеног писмена у суд (а предаје га лично) неопходно је да изради још један примерак писмена који предаје, а на коме ће му бити стављен пријемни печат суда са тачним датумом и часом пријема, идентично као и на примерку који задржава суд. Уколико странка суду доставља писмено путем поште, као доказ о благовременој предаји, неопходно је да странка сачува потврду о слању препоручене пошиљке.

           

Примљени поднесци и пошиљке се разврставају и исти дан прослеђују у даљи рад надлежним службама (писарницама) након чега се у врло кратком року достављају судији или судкој управи у даљи рад, одн. лицу на које су писмена насловљена.

 

                     ЕКСПЕДИЦИЈА ПОШТЕ И ДОСТАВНА СЛУЖБА

                                        ОСНОВНОГСУДА У ШИДУ

               Послови експедиције обухватају отправљање поште из Основног суда у Шиду.  Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други поднесци суда и странака, затим разни дописи суда (судских одељења и судске управе) упућени другим државним органима и организацијам или физичким и правним лицима.

 

             Основни суд у Шиду има 1( једног) достављача који се бави достављањем писмена овог суда на територији Месне заједнице Шид док се сва остала писмена шаљу путем поште.

                                                           А Р Х И В А

 

            Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет спреман за архивирање. Архива Основног суда у Шиду налази се у седишту суда у сутерену зграде на адреси Цара Душана број 4, у Шиду.

            Судски пословник прописује период чувања и руковања архивираних предмета у зависности од врсте и предмета поступка, а након ког периода се архивирани списи излучују из архиве суда у складу са Судским пословником. Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси се у писарници суда .