Законом о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011 и 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС" бр. 101/13), основан је Основни суд у  Шиду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

 Основни суд у Шиду почео је са радом дана 01.01.2014.године.

 

ОСНОВНИ СУД У  ШИДУ

           

 Седиште Основног суда у  Шиду налази се у згради суда у Шиду, улица Цара Душана број 4.

 Контакт телефони: 022/712-126 Факс: 022/710-588

 

Матични број: 08945551                                                          

Порески идентификациони број: 108341495    

Рег.бр.8344000495

е-mаil: uprava@si.os.sud.rs

интернет адреса:  www.si.os.sud.rs

 Радно време Основног суда у  Шиду је од: 7:30-15:30 часова

Радно време суда предвиђено за рад са странкама: од 8:00-14:00

Основни суд у Шиду је суд опште надлежности, његова стварна надлежност утврђена је чл. 22 Закона о уређењу судова (Сл. гласник РС" бр.  116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013,40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017).

 Сходно цитираној законској одредби:

 

·         Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

 

·         Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

 

·         Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.