Законом о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011 и 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС" бр. 101/13), основан је Основни суд у  Шиду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

              Основни суд у Шиду почео је са радом дана 01.01.2014.године.

 

ОСНОВНИ СУД У  ШИДУ

           

                   Седиште Основног суда у  Шиду налази се у згради суда у Шиду, улица Цара Душана број 4.

 

                Контакт телефони: 022/712-126 Факс: 022/710-588

 

Матични број: 08945551                                                                                   

Порески идентификациони број: 108341495                           

Рег.бр.8344000495

е-mаil: uprava@si.os.sud.rs

интернет адреса:  www.si.os.sud.rs

 

Радно време Основног суда у  Шиду је од: 7:30-15:30 часова

 

Радно време суда предвиђено за рад са странкама: од 8:00-14:00

 

Назив: ОСНОВНИ СУД У ШИДУ

Адреса: улица Цара Душана број 4, 22240 Шид

ПРЕДСЕДНИК СУДА : Љубица Петрић

 Телефон- централа суда:  022/712-126

Факс :  022/ 710-588

е-мејл адреса:  uprava@si.os.sud.rs

ПИБ:  108341495

МАТИЧНИ БРОЈ:   08945551

 

ЖИРО РАЧУНИ:

СУДСКЕ ТАКСЕ:  840-30 676 845-89

ДЕПОЗИТ:  840-457 802-48

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ТРОШКОВИ :  840-30 677 845-96